Electrician 3771316 1920

Češi pomáhají v Moldavsku s odstraněním ekologických zátěží

V polovině října velvyslanec České republiky v Moldavské republice, Zdenek KREJČÍ, spolu s guvernérkou autonomní oblasti GAGAUZIA, Irinou VLAH, slavnostně zahájili nový projekt financovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojově agentury: „Omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti“. Projekt je naplánován do konce listopadu 2021.

Cílem projektu je nalezení koncepčního řešení pro areál trafostanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti, kde v roce 1979 vybuchlo téměř 1000 kondenzátorů s následkem dlouhodobé kontaminace horninového prostředí v zasažené oblasti, a to látkami polychlorované bifenyly (PCB) a dioxiny (PCDD/F).

Výstupy projektu zahrnují podrobný průzkum horninového prostředí a podzemních vod, v jehož průběhu bude vyhloubeno přes 400 sond podzemních vod za účelem odebrání cca 1200 vzorků a 4 hydrologické šachty o celkové hloubce 140 m, z nichž budou odebrány vzorky podzemních vod. Veškeré odebrané vzorky budou odvezeny do České republiky k laboratorní analýze. Na základě výsledků laboratorních analýz bude zhodnocena rizikovost lokality a bude navržena možnost jejího snížení (tzv. studie proveditelnosti). Dále budou zpracovány podklady pro realizaci nápravných opatření. Součástí projektu budou také semináře pro odbornou veřejnost.

Mohlo by vás zajímat:  Škůdci a nemoci ohrožují i domácí rostliny. Zachrání je jedině rychlý zásah
Zdroj obrázku: Pixabay.com

Hlavním partnerem projektu s názvem Omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti je státní podnik Moldelectrica, dalšími partnery jsou Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí Moldavska, POPs Sustainable Management Office, Autonomní oblast Gaugazie a další relevantní orgány státní správy. Projekt je dále monitorován a rovněž podporován ze strany zastupitelského úřadu ČR v Moldavské republice. Realizátorem projektu je česká firma DEKONTA, a.s., která má s řešením dané problematiky rozsáhlé zkušenosti a v Moldavské republice již delší dobu rozvíjí své aktivity.

Mohlo by vás zajímat:  Staří Egypťané byli vyhlášení léčitelé. Využít k prospěchu dokázali i plesnivý chléb
Zdroj obrázku: Pixabay.com

Konečnými příjemci projektu budou vedle provozovatele transformátorové stanice ve Vulcăneşti obyvatelé žijící v její blízkosti a zemědělci využívající okolní pozemky. Projekt ocení také obyvatelé oblastí, do kterých odtéká podzemní voda z lokality, kteří mohou být potenciálně vystaveni důsledkům znečištění životního prostředí. Zhodnocením rizikovosti a následnou realizací nápravných opatření bude eliminována migrace kontaminace do dalších složek životního prostředí i potravních řetězců.

Moldavská republika je prioritní zemí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Projekt navazuje na předchozí významné intervence a projekty České rozvojové agentury od roku 2006, zacílené na eliminaci rizika kontaminace životního prostředí, jako například: „Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku I a II“, „Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku“, „Sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti“ nebo „Omezení rizik souvisejících se skládkou nebezpečného odpadu v Cişmichioi“.

Zdroj: TZ

 

Přidat na Seznam.cz