Expert plus-FORTE/10 kg/

1150,00 

Speciální granulované hnojivo se stopovými prvky určené ke hnojení trávníků. Dusíkatá složka zajišťuje pozvolné uvolňování dusíku v období 2 až 3 měsíců v závislosti na povětrnostních vlivech. Obsažené železo potlačuje výskyt mechu v trávníku. Pro dostatečné zásobení trávníku živinami postačují 2 dávky hnojiva během vegetace. Hnojivo se aplikuje rovnoměrným rozhozením na trávník a následně se dostatečně zavlaží. Standardní věty o nebezpečnosti: H318 – Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Katalogové číslo: 29084 Kategorie: , ,

Popis

Speciální granulované hnojivo se stopovými prvky určené ke hnojení trávníků. Dusíkatá složka zajišťuje pozvolné uvolňování dusíku v období 2 až 3 měsíců v závislosti na povětrnostních vlivech. Obsažené železo potlačuje výskyt mechu v trávníku. Pro dostatečné zásobení trávníku živinami postačují 2 dávky hnojiva během vegetace. Hnojivo se aplikuje rovnoměrným rozhozením na trávník a následně se dostatečně zavlaží.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Další informace

Výrobce

Přidat na Seznam.cz