Lepidlo Český prén 10l

1450,00 

Jedná se o kontaktní chloroprenové lepidlo s malým obsahem toluenu (jen pro profesionální uživatele), rychlé zasychání a extrémně dlouhá otevřená doba, vynikající pevnost. Vhodné pro PVC, pryž, koberce, korek, lišty, sokly. Standardní věty o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podráždění očí H336 Může vyvolat ospalost nebo závratě H361d Podezření na poškození plodu v těle matky H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Katalogové číslo: 35550 Kategorie: , ,

Popis

Jedná se o kontaktní chloroprenové lepidlo s malým obsahem toluenu (jen pro profesionální uživatele), rychlé zasychání a extrémně dlouhá otevřená doba, vynikající pevnost. Vhodné pro PVC, pryž, koberce, korek, lišty, sokly.
Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H336 Může vyvolat ospalost nebo závratě
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Expoziční vstup: Vdechování
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Pokyny po bezpečné zacházení
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Další informace

Výrobce

Přidat na Seznam.cz